Get Adobe Flash player
  • ochrona interesów Klientów,
  • poszukiwanie polubownych sposobów rozwiązywania sporów,
  • prowadzenie postępowań ugodowych,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach cywilnych przed sądami wszystkich instancji,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych,
  • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych, analizy i opiniowanie projektów umów,
  • uczestnictwo w negocjacjach.